Nyt fra formanden

FREDERICIA VOLD FONDEN

Fredericia historiske og kulturelle formidlingscenter

 

Fredericias borgmester bad i foråret 2015 Landskomitéen til Renovering af Fredericia Vold om i samarbejde med den kommunale forvaltning at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en beskrivelse af et historisk og kulturelt formidlingscenter på internationalt niveau i en generisk og funktionel form, og hvor Museerne i Fredericia danner en del af fundamentet.

 

Arbejdsgruppen har ikke kunnet basere dens arbejde på en specifik fysisk placering og har derfor valgt at beskrive grundlaget herfor, indholdet heraf og de dertil knyttede sammenhænge og relationer.

 

Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning:

 

Fra Landskomiteen: Generalmajor (pens.) Ib Johannes Bager, Direktør (pens.) Jørn Krogh, Oberst (pens.) Per Krogh og Oberstløjtnant (pens.) Ole Dyrn.

 

Fra Kultur, Fritid & Turisme og Museerne i Fredericia: Kultur- og Fritidschef Bodil Schelde Jensen, Museumsleder Lars Froberg Mortensen, Kulturarvsvejleder Mikael Holdgaard Nielsen og Arkivar Karsten Merrald Sørensen.

 

Arbejdsgruppen har den 16. november 2015 præsenteret Byrådet for frugten af dens arbejde.

 

Landskomitéen til Renovering af Fredericia Vold udarbejdede i 1994 en helhedsplan for Fredericia Vold, som blev erstattet af en ny helhedsplan i foråret 2015. Et centralt element i begge planer er etableringen et historisk og kulturelt formidlingscenter under arbejdstitlen ”Fæstningscenter”, der understøtter fortællingen om Fredericia i et bredere perspektiv.

 

Grundlæggende skal historieformidlingen samtænkes med voldarealet, slagmarken på Hyby Fælled, Lillebæltskysten på Fynssiden og ikke mindst Fredericia by og kobles til forskning, samarbejde med indenlandske og udenlandske universiteter, undervisning, konferencevirksomhed og turisme.

 

Fortællingen baserer om Fredericia sig på fæstningen, fristaden og slagene om Fredericia, der kan samles i et hele under betegnelsen

 

Fredericia

Jyllands forsvar – Danmarks fristad.

 

Fortællingen om Fredericia ses at hvile på tre platforme, der tilsammen udgør én funktionel enhed, nemlig formidlingscenteret, Volden og byen.

 

Formidlingscentret (p.t. ikke navngivet) skal give den detaljerede fortælling om Fredericia, og funktionelt set være direkte koblet til selve voldarealet som en fysisk visualisering af denne fortælling. Den samlende platform er selve byen, der ved sin uspolerede byplan giver et perfekt grundlag for fortællingen om barok- og renæssancebyer, deres tilblivelse og udformning, og som giver et solidt grundlag for beskrivelse og indlevelse i dagliglivet i byen. Dette koncept bryder med enhver anden nuværende historisk formidling i Fredericia.

 

Anvendelse af IT-baserede værktøjer giver mulighed for anvendelse af en række formidlingsformer, der bringer gæsten helt i centrum af fortællingen ikke blot som beskuer, men også som interaktiv deltager. Dette skubber dog ikke mere traditionelle formidlingsformer så som genstande, det levende ord, lydfortællinger og billeder i baggrunden.

 

Museerne i Fredericia har en meget velfungerende skoletjeneste, som med fordel vil kunne videreudvikles i regi af formidlingscentret. Et kommende uddannelses-campus på den tidligere Bülows Kaserne vil ligeledes kunne blive en samarbejdspartner i udviklingen af blandt andet læringsformer. Ligeledes vil konferencevirksomhed og turisme være oplagte emner for samarbejde.

 

På nuværende tidspunkt er formidlingscentret samt dets kobling til Vold og by ikke er forbundet til en bestemt fysisk facilitet. Derfor har arbejdsgruppen valgt at beskrive formidlingscentrets funktionelle indretning, som var det i et fiktivt hus i et forsøg på at visualisere formidlingscentret i en vis fysisk sammenhæng.

 

I fraværet af en fysisk lokalitet har det ikke været muligt på nuværende tidspunkt at gennemføre en vurdering af anlægsomkostningerne, der grundlæggende forventes inddækket ved fondsdonation.

 

Tilsvarende har det heller ikke været muligt for nærværende at fastlægge en egentlig driftsøkonomi. Baseret på erfaringstal fra et antal eksisterende museer vurderes driftsomkostninger dog at ligge i en størrelsesorden på 200-485 kr. pr. m2.

 

Det videre forløb i etableringen af et historisk og kulturelt formidlingscenter har foreløbig følgende punkter:

 

  • Som tidligere nævnt har Landskomitéen orienteret Byrådet den 16. november 2015 om arbejdsgruppens overvejelser og forslag.

 

  • Der er efterfølgende nedsat en projektgruppe, der skal tilvejebringe et kvalificeret og færdigt projektforslag til Byrådets godkendelse medio 2016. Byrådet har på budget 2016 afsat 500.000 kr. til dette arbejde. Projektgruppen har allerede indledt løsningen af denne opgave støttet af Nationalmuseet.

 

  • Byrådet træffer afgørelse om det videre forløb, herunder driftsøkonomi for centeret samt dets placering.

 

  • Arbejdet med at rejse fondsmidler kan herefter igangsættes.

 

Ib Johannes Bager

Formand for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold