Nyt fra formanden

FREDERICIA VOLD FONDEN

Fredericia historiske og kulturelle formidlingscenter

 

Fredericias byråd allokerede i 2016 i alt 500.000 kr. til udarbejdelse af et prospekt for et kommende Fæstningscenter, som dels skulle tjene som grundlag for Byrådets politiske beslutningsproces og dels for en efterfølgende ansøgning om fondsstøtte.

Til gennemførelse af dette arbejde blev der nedsat en projektgruppe med deltagelse af medlemmer fra Landskomitéen til Renovering af Fredericia Vold og den kommunale forvaltning, der skulle udarbejde et prospekt for et historisk og kulturelt formidlingscenter på internationalt niveau i en generisk og funktionel form. Projektgruppen skulle således udarbejde prospektet uden at kende den konkrete fysiske placering.

Projektgruppen fik følgende sammensætning:

Fra Landskomiteen: Generalmajor (pens.) Ib Johannes Bager, Direktør (pens.) Jørn Krogh, Oberstløjtnant (pens.) Erik Schwensen og Oberstløjtnant (pens.) Ole Dyrn.

Fra Kultur, Fritid & Turisme og Museerne i Fredericia: Kultur- og Fritidschef Bodil Schelde Jensen, Museumsleder Lars Froberg Mortensen, Kulturarvsvejleder Mikael Holdgaard Nielsen og Arkivar Karsten Merrald Sørensen.

Den grundlæggende koncept for historieformidlingen baserer sig på samtænkning i én funktionel enhed bestående af Fæstningscenter, Volden og Byen.

Samtidig er der rigtig mange gode fortællinger at formidle, men den der spreder sig for meget, formidler intet. Derfor blev fokus fra starten rettet mod Borgerkrigen, 1848 – 1851 selvfølgelig med hovedfokus på udfaldet i 1849 suppleret af fortællingen om svenskerne nedkæmpelse af fæstningen i 1657 samt løsningen på byens befolkningsproblem: Det multireligiøse samfund.

Den stadige udvikling af IT-baserede formidlingsværktøjer giver mulighed for at bringe gæsten helt i centrum af fortællingen ikke blot som beskuer, men også som interaktiv deltager. Dette skubber dog ikke mere traditionelle formidlingsformer så som genstande, det levende ord, lydfortællinger og billeder i baggrunden.

Prospektet blev færdig i efteråret 2016 og afleveret til Byrådet 16. december samme år.

I februar 2017 accepterede Byrådet den driftsøkonomi, som er konsekvensen af et Fæstningscenter, og som indebærer en årlig forøgelse på godt 1,2 mio. kr. i forhold til det nuværende budget.

Lige nu udestår Byrådets beslutning om, hvor Fæstningscentret fysisk skal placeret samt den deraf afledte proces med at søge fondsmidler til bygning af Fæstningscentret. Anlægsbudgettet andrager ca. 56 mio.kr.

 

 

Ib Johannes Bager

Formand for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold