Fundats for Fredericia Vold Fonden

Fundats for Fredericia Vold Fond

 

Navn og stifter

 

§ 1. Fondens navn er Fredericia Vold Fonden

 

Hjemsted og formål

 

§ 2. Fonden er stiftet den 1. januar 1993 af Styringsgruppen for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold.

 

§ 3. Fondens hjemsted er Fredericia Kommune

 

§ 4. Fondens formål er at fremskaffe midler til renovering af væsentlige historiske dele af Fæstningen Fredericias Voldanlæg, herunder at

-gennemføre bestykning af Prinsessens Bastion, så denne udstyres med skyts, som tilfældet var den 6. juli 1849,

-genoprette kurtinen ved Holstens Bastion, *

-renovering af Krudtmagasinet i Kastellet, *

-tilvejebringelse af portfløje i Prinsens Port, *

-fremskaffe midler til etablering af et fæstningscenter,

-søge udarbejdet en historisk udviklingsbeskrivelse om Fredericia Fæstning. *

( * projektet er gennemført )

 

Fondens formue

 

§ 5. Fondens formue består ved oprettelsen af 250.000 kr., der er indbetalt kontant.

 

Forvaltning

 

§ 6. Fondens aktiver skal lyde på Fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Bestyrelsen afgør, hvorledes Fondens midler skal anbringes og investeres.

I sin forvaltning må bestyrelsen dog kun med Civilstyrelsens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fundatsen ikke kan overholdes.

 

Bestyrelse

 

§ 7.

-Fredericia´s borgmester og Garnisonskommandanten i Fredericia er fødte medlemmer,

-Borgmester og Garnisonskommandant udpeger Fondens formand blandt Landskomiteens medlemmer,

-Øvrige medlemmer udpeges af Formanden i samråd med Borgmester og Garnisonskommandant.

-Bestyrelsen er selvsupplerende.

 

§. 8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når dette er nødvendigt. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes til møde. Der afholdes dog møde én gang årligt.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede, hvor i blandt bestyrelsens formand eller næstformand skal være.

 

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er Formandens, subsidiært Næstformandens stemme afgørende.

 

Over forhandlingerne i bestyrelsen udarbejdes et mødereferat, der skal godkendes ved næstfølgende møde

 

§ 9. Hvervet som medlem af Fondens bestyrelse er ulønnet.

 

§ 10. Bestyrelsen kan udpege sagkyndige til at bistå sig.

 

Tegningsret

 

§ 11. Fonden tegnes af Formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Hæftelse.

 

§ 12. For Fondens forpligtelse hæfter alene den til enhver tid værende formue. Landskomiteen har ikke andel i eller krav på Fondens formue, ligesom den ikke hæfter for Fondens gæld.

 

Årsregnskab og revision

 

§ 13. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 14. Bestyrelsen skal lade udarbejde et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance (status), samt årsberetning. Regnskab og årsberetning underskrives af Fondsbestyrelsen og udlægges på Landskomiteens hjemmeside.

 

§15. Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen.

 

Midlernes anvendelse

 

§ 16. Bestyrelsen disponerer fondens midler i overensstemmelse med Fondens formål. Bestyrelsen fastlægger en nærmere plan for, i hvilken rækkefølge de enkelte retableringsopgaver og øvrige opgaver skal udføres under hensyn til Fondens formueforhold.

 

Ændringer i fundatsen

 

§ 17. Ændringer af fundatsen kan vedtages af bestyrelsen, hvis der i bestyrelsen er 2/3 flertal af de afgivne stemmer herfor. I det omfanget er påkrævet efter lov om fonde og visse foreninger, skal Civilretsdirektoratet samtykke indhentes.

 

Opløsning m.m.

 

§ 18. Fonden opløses, når Fondens formål er opfyldt.

En eventuel formue ved opløsningen anvendes til støtte for drift eller vedligeholdelse af de projekter, der er gennemført for fondsmidler.

 

Fredericia den 22. februar 2011

 

_______________ _______________ _______________

 

________________ ________________ ________________