Mission, vision og strategi

27.maj 2015


Landskomiteen til renovering af Fredericia Vold

Mission, Vision, Strategi.


Mission

Det er Landskomiteens mission at arbejde for bevarelse af voldanlægget om Fredericia by som et centralt element i den danske nationale kulturarv og gennem renoveringstiltag at visualisere anlæggets udviklingstrin over tid samt de dertil knyttede historiske hændelser. Landskomiteen skal desuden understøtte formidling af fortællingen om Fredericia som fæstningsby og fristad set i national og europæisk sammenhæng.


Vision

Det er Landskomiteens vision at synliggøre Fredericias centrale historiske placering set i dansk og europæisk perspektiv samt i den danske nationale historiefortælling.


Strategi & Opgavefordeling

Landskomiteens virke er uløseligt forbundet med et tæt samarbejde med Fredericia Kommune herunder Fredericia Museum. I rammen af dette samarbejde er det Landskomiteens opgave at bidrage til at definere, konkretisere samt fremskaffe økonomiske grundlag for tiltag, der understøtter Landskomiteens vision. Det er i relation hertil kommunens opgave at projektere, planlægge, implementere, drive og vedligeholde de tiltag, som der er opnået enighed om at iværksætte, og hvortil det økonomiske grundlag er bragt til veje.


Tidsperspektiv

Landskomiteen ser strategiens implementering over en 20-årig tidshorisont. Sekvensen af de enkelte initiativer fastlægges i takt med, at der kan opnås politisk tilslutning hertil, og at der kan rejses finansielt grundlag herfor.


Forudsætninger

Strategiens iværksættelse forudsætter orientering herom af Fredericia Byråd samt samarbejde med Fredericia Kommunes forvaltning og Kulturstyrelsen.

 

Vedligeholdelse af Fredericia Vold.

Fredericia Kommune varetager det daglige vedligehold af voldanlægget. Landskomiteen understøtter:

•Kommunens udarbejdelse af en drifts- og vedligeholdelsesplan, der over en årrække leder til en udtynding og tilpasning af den nuværende bevoksning af voldanlægget inkl. raveliner, Kastellet samt den fremskudte skanse 4 (den befæstede lejr af 1864), således at den arkitektoniske udformning fremstår tydeligere. Landskomiteen understøtter desuden Forsvarets vedligeholdelse af skanserne 1-3 af den befæstede lejr beliggende på de militære arealer.

•Vedligeholdelse af beplantning på dele af voldanlægget, som det blev anlagt af Prins Frederik (senere Kong Frederik VII) i sidste halvdel af 1830’erne.


Renovering af Fredericia Vold.

Landskomiteen vil understøtte renoveringstiltag, der set i relation til hinanden vil skabe en differentieret, men sammenhængende fortælling om voldanlæggets udviklingstrin og funktion over tid, og som synliggør særlige historiske hændelser knyttet hertil. Dette omfatter følgende projekter:

•Tilbageførelse af Slesvigs Bastion til udformning og bestykning svarende til tilstanden umiddelbart efter genetableringen af voldanlægget i 1660’erne, idet denne bastion er den eneste, som stort set har sin oprindelige profil. Projektet kan dermed danne udgangspunkt for den samlede fortælling om voldanlæggets ændringer på de andre bastioner og dermed om fæstningens brug over tid.

 • Tilbageførelse af Kongens Port som den fremstod i 1849. Projekter vil dog afhænge af den trafikale påvirkning af denne adgangsvej til den indre by.
 • Renovering af vagtbygning ved Kongens Port. (Sidst i planperioden).
 • Renovering af krudttårn ved Østervold. (Sidst i planperioden).
 • Renovering af krudtmagasinet på Kastellet. (Sidst i planperioden).


Formidling.

Landskomiteen vil understøtte formidlingstiltag, der ikke blot begrænser sig til formidling af fortællingen om voldanlægget isoleret set, men som også formidler historien om Fredericia som fæstningsby og fristad i dansk og europæisk perspektiv. Dette omfatter følgende projekter:

 • Fortsætte bestræbelserne for at etablere et samlet historisk og kulturelt formidlingscenter, der ikke blot skal være rammen om formidling af den historiske fortælling, men også hjemsted for forskningsaktiviteter samt undervisning af børn og unge.
 • Indtil et egentligt samlet historisk og kulturelt formidlingscenter måtte materialisere sig understøtte etablering af to mindre midlertidige formidlingscentre etableret i:

               *  Krudtmagasinet på Kastellet med fokus svenskekrigene i almindelighed og den svenske                         nedkæmpelse af Fredericia i 1657 i særdeleshed.

               *  Gammel Hovedvagt med fokus på 1. Slesvigske Krig i almindelighed og udfaldet fra                                 Fredericia 6. juli 1849 i særdeleshed.

 • Indretning af Vandtårnet på Prins Georgs Bastion som ramme for en filmisk fremstilling af Fredericia som fæstningsby og fristad.
 • Etablering af historisk vandresti på Kastellet og Islands Bastion, der understøtter fortællingen om Kastellets udvikling og rolle samt de særlige hændelser, der knytter sig hertil under Svenskekrigene, Englandskrigene, samt De Slesvigske Krige.
 • Understøtte evt. kommunale bestræbelser på at indføre en årlig markering af det svenske angreb på Fredericia 24. oktober 1657.
 • Understøtte evt. kommunale turisttiltag med relation til Fredericias historie.


Forskning

Landskomiteen vil understøtte etablering af et egentligt historisk forskningscenter i Fredericia, hvis fokus kunne være rettet imod:

 • Fæstningsbyernes rolle i dansk og europæisk historie.
 • Byen som barokanlæg, prestigeprojekt og magtdemonstration i 1600-tallets Europa.
 • Byen som fristad.
 • Samspillet mellem de militære styrker og civilbefolkningen.
 • Kobling til undervisning af børn og unge


Formand

Generalmajor Ib Johannes Bager

Fønsvej 39, Føns, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 30205424

E-mail: siba@mail.tele.dk

http://fredericiavoldfonden.dk/


Tryk på "pop ud"

i øverste højre hjørne

for at læs:

Oplæg til Byrådet om

Fredericias historiske og

kulturelle formidlingscenter