Årsrapport


Årsberetning 2020 for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold

 

December 2020

Møder i Fondsbestyrelsen

Fondsbestyrelsen har grundet Coronapandemien ikke afholdt møder i årets løb.

 

Renovering af mortererne på Landsoldatpladsen

Det lykkedes i 2019 at delfinansiere mortérprojektet ved Tove Bjørnshauges Fond, som har doneret kr. 10.000 (modtaget i 2018), Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, som har givet tilsagn om 125.000 kr. samt 125.000 kr., som Augustinusfonden har givet Museerne tilsagn om. Som konsekvens af Coronapandemien blev bygge- og anlægsloftet hævet for landets kommuner. På Landskomiteens opfordring besluttede Fredericia Kommune med afsæt heri at restfinansiere renoveringen af mortérerne (ca. 200.000 kr.), som 3. november blev transporteret til firmaet Thubalka i Vejle. Mortérerne forventes genopstillet i første halvdel af 2021.

 

Danmarks Fæstningscenter

Året 2020 blev præget af pause i Landskomiteens arbejde vedrørende etablering af Danmarks Fæstningscenter. Mod slutningen af året blev projektet dog for alvor revitaliseret, idet der i Kommunens budgetforlig jf. nedenstående tekst blev taget stilling til de næste skridt.

Det er forsat Landskomiteens ambition at bidrage konstruktivt til projektets videre udvikling.

 

Samarbejdet med Museerne i Fredericia

Samarbejdet med Museerne i Fredericia har i 2020 fortsat den konstruktive udvikling fra 2019 med et meget positivt samarbejdsklima til følge.

 

Andre aktiviteter

Landskomiteen har med stor glæde kunnet følge Fredericia Kommunes dedikerede indsats i forhold til renovering af Fredericia Vold, som tager sit afsæt i A.P.Møller Fondens donation på 35 mio.kr. De store rydninger på Danmarksbastionen og ravelinen foran Kongeporten har genskabt Voldens udseende på smukkeste vis og har muliggjort en langt bedre formidling af Voldens historie i almindelighed og udfaldet i 1849 i særdeleshed.

 

Ligeledes er de to store skred på Østervold retableret. Endelig er der sat gang i fældningen af 115 allétræer med efterfølgende stødfræsning og plantning af 70 nye træer (småbladet lind, spidsløn og stilk-eg). De sidste to er hjemmehørende arter og er derfor valgt fremfor ahorn og kastanje. 


Arbejdet på Volden får yderligere intensitet i 2021. Der etableres en voldgang hele vejen rundt ved voldfoden med 1. fase langs Vester Voldgade. På Prangervej påfyldes jord igen, så gennemgangen kommer til at fremstå som skarpe skår, og der etableres en bro i to niveauer fra voldkronen og fra voldgangen. Broerne kan aftages af hensyn til høje transporter fra olieanlægget. På Slesvigs Bastion tydeliggøres de skrå op- og nedgange. Ved Danmarksporten omlægges broen, og der etableres en elevator mellem portsøjlerne. Overfor Gl. Hovedvagt etableres der desuden en modtageplads. Landsoldatpladsen kommer til at fylde mere, idet hækkene fjernes og P-pladserne ud for I.P.Schmidts Gård nedlægges. Endelig får Kongens Port en lukket port med overgang på voldkronen og voldgangen. Selve gennemgangen laves som skarpe skår.

Projektering og første spadestik finder forventeligt sted i foråret 2021. Projekterne forventes færdige i 2022.

 

Voldens kanoner fik ved eftersyn konstateret et stort behov for renovering, hvorfor hovedparten blev taget ned. Kommunen har bevilget 2,6 mio.kr. til første etape af renoveringen, som forventes gennemført i 2021.

 

Borgmesterens afgang

Landskomiteen har sidst på året med stor beklagelse modtaget oplysningen om, at borgmesteren fratræder i begyndelsen af 2021 og dermed også udtræder af Landskomiteen. Vi takker for en stor flot indsats til gavn for Fredericias kulturarv, som i disse år sætter sine tydelige spor i byen og på dens Vold.Ib Johannes Bager

Formand